בטרם תקבל את היתר הבניה עליך לשלם את האגרות שנקבעו לכך בחוק. אגרות בניה והיטל השבחה המוטלים  מכוח חוק התכנון והבניה וכן אגרות פיתוח והיטלים עירוניים המוטלים מכוח חוקי עזר עירוניים.

 

אגרות פיתוח והיטלים עירוניים

כאמור, אגרות הפיתוח וההיטלים העירוניים נגבים מכוח חוקי עזר עירוניים המתפרסמים והמתעדכנים מידי פעם בפעם. תשלום אגרות הפיתוח וההיטלים העירוניים מהווה השתתפות התושב בהקמה, אחזקה טיפול וחידוש התשתיות העירוניות כגון ביוב, צנרת מים, תיעול, כבישים ומדכרות לרבות תאורה ועוד.
על פי חוקי העזר העירוניים רוב החיובים מחושבים על פי שטח הקרקע (המגרש) וכן על פי שטח הבניין (הדירה) של המבקש. אגרות הפיתוח וההיטלים העירוניים מחוייבים פעם אחת לכל שטח קרקע (מגרש) ולכל שטח בנוי כך שבמקרה של הרחבה או הריסה ובנייה מחדש מחוייב המבקש רק עבור התוספת ועבור האגרות שלא חוייב בהן בעבר.
תשלום אגרות הפיתוח וההיטלים מהווה תנאי לקבלת היתר בניה. מבקש ההיתר חייב לקבל את אישור העירייה או המועצה האזרוית (לפי העניין) כי שילם את כל חובותיו לעירייה, ושאין לה התנגדות למתן היתר בניה.

 

אגרת בקשת מידע תכנוני בכתב

בעת מסירת המידע ישלם המבקש לוועדה המקומית אגרה לכל חלקה שלגביה נמסר מידע.