הנחיות לפטור מהיתר

במסגרת תיקון 101 לחוק התכנון והבניה נקבעו תקנות לפטור מהיתר בניה.
בקישור הבא ניתן לבדוק האם העבודה שברצונך לבצע עומדת במסגרת העבודות הפטורות מהיתר.

חשוב להדגיש כי הבניה במסגרת הפטור כפופה ל-

על מבנה/עבודה הפטורה מהיתר חלה חובת דיווח והגשת תצהירים לוועדה המקומית.
יש לדווח באמצעות טופס מקוון באתר משרד הפנים.

לנוחיותכם, מצ"ב קובץ תקנות בנושא העבודות והמבנים הכלולים בפטור מהיתר.
הגשת הדיווח תבוצע באמצעות טופס מקוון באתר משרד הפנים. או באמצעות טופס דיווח על עבודה הפטורה מהיתר.